Verotusmenettelyihin oma-aloitteisten verojen osalta on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti niitä, jotka ilmoittavat ja maksavat näitä oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Lisäksi veromuutoksia tulee verotuksen muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyyn.

Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee

Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Ilmoituksia voi antaa esimerkiksi Verohallinnon omassa OmaVero-palvelussa.

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu

Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tulee jatkossa tehdä uudella, aiemmat tiedot korvaavalla ilmoituksella. Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella. Uusi menettely mahdollistaa kuitenkin vähäisen virheen korjaamisen seuraavalla ilmoituksella.

OmaVero korvaa Verotili-palvelun

Vuoden 2017 alussa Verotili-palvelu korvataan OmaVerolla. Uudessa palvelussa on samat toiminnot kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa.

Verokausien valintaan muutoksia

Yhä useampi pienyritys voi valita neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn. Neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa laajennetaan nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon. Vastaavasti, arvonlisäverotuksessa sovellettavaan kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon.

Myös verokauden muuttamista koskeva menettely tulee entistä joustavammaksi: lyhyempään verokauteen voi siirtyä nykyistä nopeammin ja valittu verokausi sitoo nykyisen kolmen vuoden sijaan vain yhden vuoden ajan. Jatkossa arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät enää ole sidoksissa toisiinsa, vaan ne voivat olla eripituiset

Maksuperusteinen arvonlisävero

Pienten yritysten maksuvalmiutta vahvistetaan ottamalla käyttöön maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys. Yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin siten mahdollisuus tilittää arvonlisävero maksuperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että myynnin arvonlisävero suoritettaisiin vasta siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana myyjä on saanut ostajalta maksun. Nykyisin arvonlisäveroa tilitetään pääsääntöisesti tavaran toimittamisen ajankohdan ja palvelun suorittamisajankohdan mukaan.

Seuraamusmenettelyjä selkeytetään

Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen laskentatapa muuttuu. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Veronkorotuksen tasoa alennetaan lisäksi merkittävästi nykyisestä: veronkorotus on jatkossa enintään 50 prosenttia verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta.

Metsätaloutta ainoana liiketoimintana harjoittavien ilmoittamisvelvollisuus yhtenäistyy

Metsätalouden veroilmoitusta ei jatkossa tarvitse antaa, jos verovelvollisella ei ole verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Muutoksia verotuksen oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyyn

Eri verolajien oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyt ovat nykyisin erilaiset. Jatkossa kaikkien verolajien ensimmäinen muutoksenhakuaste on verotuksen oikaisulautakunta. Myös muutostenhakuajat ja verotuksen oikaisun määräajat yhtenäistyvät. Muutoksenhakuaika lyhenee nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Arvonlisäverotuksen muutoksenhakuaika säilyy ennallaan.

Oikaisuvaatimukseen annetuista päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Valituksille on oma määräaika: valitus hallinto-oikeuteen täytyy tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun verovelvollinen on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä.