Verotarkastus

“Verotarkastus voi olla ajallisesti pitkä sekä haastava prosessi, joka yrittäjästä usein tuntuu raskaalta ja jopa epäinhimilliseltäkin. Veroasiantuntija hoitaa avullasi verotarkastusasian ja sinä voit keskittyä omaan liiketoimintaasi. Ammattitaitoisen asiantuntijan kanssa tällä yhdistelmällä saavutetaan yrityksen kannalta parempi ratkaisu.”

-Asianajotoimisto AVA Oy

Ratkaisuja verotarkastukseen

 

Verohallinto tekee vuosittain noin 3.000 verotarkastusta ja Verohallinnon trendi on kohti useampia tarkastuksia. Huomattavaan osaan näistä tarkastuksista on mahdollista saada ammattitaitoisen verolakimiehen avulla yrityksen kannalta edullisempi ratkaisu.

Verotarkastus kohdistuu pääsääntöisesti verovelvollisen omaan liiketoimintaan. Siinä tutkitaan yleensä 2-3 vuoden ajalta yksi tai useampi verolaji samanaikaisesti; tuloverotus, ennakkoperintä ja arvonlisäverotus.
Verovelvollisella on laaja selvittämisvelvollisuus verotarkastusprosessissa ja tämä selvittämisvelvollisuus korostuu koko verotarkastusprosessin ajan. Jo alku- ja loppukeskusteluissa ennen Verohallinnon päätöksiä on tärkeä tuoda esille kokonaiskuva ja oikeat tosiseikat verovelvollisen toiminnasta. Verovelvollisen tulee edelleen osoittaa, millä tavalla ja miksi verotarkastuksen esittämä verotusesitys on väärä. Asiantuntija auttaa ja konsultoi verotarkastuksessa.

Yleisimmin verotarkastajien verotustoimenpiteitä aiheuttavat:

  • puutteelliset ja tekemättä jääneet matkalaskut
  • luontoisedut (kuten auto, puhelin, asunto jne.)
  • negatiivinen kassatili
  • varallisuuden siirrot osakkaan ja yhtiön välillä
  • osakeyhtiön omaisuuden yksityiskäyttö
  • henkilökunnan käytössä oleva omaisuus
  • erilaiset lainajärjestelyt
  • puuttuvat tulot ja vähennyskelvottomat menot
  • yhteiskäyttöinen omaisuus
  • käteistoimialat

Verotarkastajien laatimassa verotarkastuskertomuksessa on usein seuraavia puutteita: verovelvollisen esittämiä asioita ja näyttöä ei huomioida, verotarkastuskertomus on puutteellisesti perusteltu, verotarkastuskertomuksessa lakia on tulkittu verovelvollisen kannalta epäedullisesti ja veroseuraamukset veronkorotuksineen ja viivästyskoroineen ovat liian suuria. Näihin ja muihin esitettyihin asioihin tulee verotarkastusprosessissa puuttua.
Hoidamme vuosittain lukuisia asiakkaidemme verotarkastusasioita. Avustamme ja konsultoimme asiakkaitamme verotarkastuksiin liittyvissä epäselvyyksissä ja verotarkastuksen aikana annettavissa selvityksissä ja vastineissa jo ennen Verohallinnon oikaisupäätöksiä verovelvollisen vahingoksi. Osaamme arvioida, mihin verotarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja mitä näyttöä asiakkaidemme eduksi vaaditaan.

Verotarkastuksen jälkeen avustamme asiakkaitamme hakemaan muutosta verotarkastuksen perusteella toimitettuihin Verohallinnon oikaisupäätöksiin sekä laadimme Verohallinnon maksuunpanopäätöksistä oikaisuvaatimuksia ja verovalituksia.

 

Veropalvelumme

Arvonlisäverotus

Yhtiö- ja henkilöverotus

Verotarkastus

Ennakkoratkaisut

Perintö- ja lahjaverotus

Sukupolvenvaihdos

Yhdistykset ja säätiöt

Maa- ja metsätalous