Verotarkastusmenettely uudistuu 1.10.2014 alkaneisiin Verohallinnon suorittamiin verotarkastuksiin siten, että verovelvollisen kuulemisprosessi yksinkertaistuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Verohallinto ei anna enää alustavaa verotarkastuskertomusta, vaan verotarkastuksesta laaditaan ainoastaan yksi verotarkastuskertomus, johon verovelvollinen voi antaa vastineensa.

Aikaisemmin verotarkastajat antoivat ensin alustavan verotarkastuskertomuksen, johon verovelvollisella oli mahdollisuus antaa verotarkastajien tulkintoihin oma vastineensa ennen verotarkastajien lopullisen kannan muodostumista. Tämä alustava verotarkastuskertomus toimi verotarkastajan ja verovelvollisen välisenä keskusteluna ja verovelvolliselta saatettiin pyytää tässä yhteydessä myös vielä lisäselvitystä eri asioista.

Verotarkastusmenettely muuttuu kuitenkin nyt siten, että alustavaa verotarkastuskertomusta ei enää anneta, vaan verotarkastajat laativat ainoastaan yhden verotarkastuskertomuksen, johon verovelvollinen voi antaa vastineensa. Tämä vastine otetaan huomioon kuitenkin vasta verovelvolliselle mahdollisesti tehtävän maksuunpanopäätöksen yhteydessä.  Verovelvollisen tulee siten olla itse aktiivisesti asioita selvittelevä koko verotarkastusprosessin ajan, jotta verotarkastuskertomukseen ei tulisi virheellisiä tulkintoja verovelvollisen liiketoiminnasta. Jälkikäteen erilaisten virheellisten tulkintojen korjaaminen oikeusasteissa on haastavaa.

Kun verovelvollinen on sitten antanut vastineen verotarkastuskertomukseen, Verohallinto tekee verotarkastusasiassa verotarkastuskertomuksen, verovelvollisen vastineen ja muiden Verohallinnon tietoon tulleiden asioiden perusteella maksuunpanopäätöksen. Maksettavalle verolle määrätään yleensä myös veronkorotus sekä viivästysseuraamuksia (veronlisäys ja verotilin viivästyskorko), joiden määrä voi olla huomattava. Verotarkastukseen on siten hyvä valmistautua etukäteen. Koko verotarkastusprosessin ajan verovelvollisen on hyvä käydä aktiivista keskustelua verotarkastajien kanssa erilaisten virheellisten tulkintojen välttämiseksi.