Ota yhteyttä

Ennakkoratkaisut

Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen tarkoituksena on mahdollistaa se, että verovelvollinen voi itselleen tärkeässä tai poikkeuksellisessa tilanteessa saada ennakolta tiedon yksittäisen asian verotuksesta. Ennakkoratkaisut ovat sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto verotusta toimittaessaan menettelee yksittäisessä veroasiassa. Ennakkoratkaisujen avulla voidaan välttää jälkikäteiset tulkintaepäselvyydet Verohallinnon kanssa.

Kun tarvitset kysymykseesi Verohallinnon sitovaa kannanottoa, laadimme puolestasi ennakkoratkaisuhakemuksen. Jos intressin suuruus on merkittävä tai järjestelyyn liittyy tulkinnanvaraisia asioita, ennakkoratkaisu on välttämätön.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisua voi hakea verovelvollinen tai yhtymä. Ennakkoratkaisuhakemus voi koskea esimerkiksi

  • elinkeinoverolain soveltumista suunniteltuun järjestelyyn,
  • omaisuuden luovutusten verokohtelua,
  • peiteltyä osingonjakoa koskevien säännösten tai
  • suunnitteilla olevaa järjestelyä, kuten sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto tai osakevaihto. 

Ennakkoratkaisua on haettava ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa veroilmoitus on määrätty annettavaksi.

Ennakkoperinnän ennakkoratkaisua voi hakea, jos syntyy epäselvyyttä ennakonpidätyksen toimittamisesta esimerkiksi siitä, onko kyse palkasta vai työkorvauksesta. Samoin ennakkoratkaisun voi hakea työnantajan sosiaaliturvamaksusta.

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisua voi hakea kysymyksestä, joka koskee arvonlisäverolain soveltamista hakijan tiettyyn liiketoimeen. Ennakkoratkaisuhakemus voi koskea esimerkiksi

suunnitteilla olevaa liiketoimea,
myynnin verollisuutta,
kansainväliseen kauppaan liittyviä tavaroiden ja palveluiden myyntimaata koskevia kysymyksiä tai
vähennysoikeutta koskevia kysymyksiä.

Perintöveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea perinnönjättäjän kuoleman jälkeen kuolinpesän osakas ja erityisjälkisäädöksen saaja. Eloonjäänyt puoliso voi hakea ennakkoratkaisua, vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas. Ennakkoratkaisu annetaan yleensä vain perintöveron suorittamisvelvollisuutta koskevaan tulkintakysymykseen.

Lahjaveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea sekä luovuttaja että luovutuksensaaja eli lahjanantaja tai lahjansaaja. Ennakkoratkaisuhakemus voi koskea esimerkiksi osakeyhtiön osakkeiden luovutusta sukupolvenvaihdostilanteessa. Hakemus voi koskea myös esimerkiksi sitä, tuleeko tietyssä lahjanluonteisessa kaupassa suoritettavaksi lahjaveroa.

Ennakkoratkaisua voi hakea lisäksi muun muassa varainsiirtoveroa, arpajaisveroa, lähdeveroa, korkotulon lähdeveroa ja kiinteistöveroa koskevissa kysymyksissä.

Ennakkoratkaisukysymyksen tulee koskea nimenomaan hakijan omaa verotusta, ja ratkaisulla tulee olla välitön vaikutus hakijalle määrättävään veroon. Ennakkoratkaisuhakemuksessa on esitettävä yksilöity verotuskysymys.
Maksullista ennakkoratkaisua haetaan Verohallinnolta. Jos asia on periaatteellisesti merkittävä tai siitä annettava päätös edistää verotuskäytännön yhtenäisyyttä, ennakkoratkaisua voidaan hakea keskusverolautakunnalta.

Ennakollinen keskustelu Verohallinnon kanssa

Yritys voi pyytää Verohallinnolta mahdollisuutta päästä myös ennakolliseen keskusteluun tietyn liiketoimen verotuksellisesta kohtelusta esimerkiksi yritysjärjestelyasiassa, kuten esimerkiksi liiketoimintasiirtoa koskevassa asiassa. Jos esille tulleista asioista on olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä, asiakas saa kirjallisen ohjauksen, joka sitoo Verohallintoa. Ennakollisen keskustelun olennaisena tavoitteena on nimen omaan säästää kaikkien osapuolien resursseja ja aikaa ja ohjata yrityksiä toimimaan alusta saakka oikein. 

Ennakollisessa keskustelussa Verohallinnon edustajat käyvät yrityksen edustajien kanssa läpi yrityksen toimintaa. Ennakollisiin keskusteluihin on tarpeen valmistautua huolellisesti. Meillä on asiantuntevaa kokemusta ennakollisista keskusteluista. Tämä on etuna erityisesti tilanteessa, jossa yrityksellä ei ole omaa verotukseen erikoistunutta henkilöä, ja tähän myös Verohallinto on suhtautunut myönteisesti. 

Asianajajamme ovat apunasi paitsi ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisessa niin myös ennakkoratkaisuihin liittyvässä muutoksenhaussa hallinto-oikeudessa sekä ennakollisissa keskusteluissa. Olehan yhteydessä, niin katsotaan yhdessä, mikä on sinun tarpeisiisi soveltuva menettelytapa.