Romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan 1.1.2015 alkaen. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tavaran myynnistä verovelvollinen ei ole tavaran myyjä vaan ostaja.

Romualan käännetty verovelvollisuus on käytössä useimmissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisala romukaupassa on laaja. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan Suomessa tapahtuvaan metalliromun ja -jätteen myyntiin aina, kun sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä elinkeinonharjoittajia. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, kun myyjä harjoittaa romun myyntiä liiketoiminnan muodossa eikä myyntiä ole vapautettu verosta. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, kun ostaja on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja. 

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan epäjalon metalliromun ja -jätteen kauppaan. Järjestelmä koskee tiettyjä, laissa erikseen lueteltuja metallilajeja, joista romu tai jäte koostuu. Tällaisia metallilajeja olisivat esimerkiksi rauta, kupari, nikkeli, alumiini, lyijy ja tina. Muovi-, paperi-, lasi- ja muu vastaava jäte jää soveltamisalan ulkopuolelle. Laki ei koske jalometallien myyntiä. Käännetty verovelvollisuus ei koske myöskään metalliromuihin ja -jätteisiin liittyvien palvelujen myyntiä. Metalliromun tai -jätteen käsitettä ei ole määritelty arvonlisäverolaissa, vaan käsite on sidottu CN-nimikkeistöön.

Kun kyse on metalliromun tai -jätteen myynnistä, myyjällä on laskunantovelvollisuus, vaikka ostaja on velvollinen suorittamaan ja ilmoittamaan myynnin veron. Ostaja voi kuitenkin laatia laskun, ja se katsotaan myyjän antamaksi, jos myyjä ja ostaja ovat sopineet asiasta ja jos on olemassa järjestely, jonka mukaan myyjä hyväksyy laskun. Vastuu laskusta ja sen oikeellisuudesta on kuitenkin aina myyjällä.

Kun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, laskussa on yleisten laskumerkintöjen lisäksi oltava ostajan arvonlisäverotunniste (y-tunnus) sekä merkintä ”käännetty verovelvollisuus”. Lisäksi laskuun voidaan merkitä viittaus AVL 8d §:ään tai Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin 2006/112/EY artiklaan 199. Jos lasku on ostajan laatima, laskussa tulee olla merkintä ”Itselaskutus” (AVL 209b 3 mom).