Onko sinulla se tilanne, että jälkikasvun on aika ottaa vastuuta yrityksestäsi ja sen toiminnasta?

Sukupolvenvaihdosluovutuksissa verohuojennuksia voivat saada sekä luopuja että jatkaja. Huojennukset voivat koskea niin kauppaa kuin lahjaa ja perintöä/testamenttia. Oleellista kuitenkin on se, että huojennuksille laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Kauppa – luopujan verohuojennus

Vastikkeellisella saannolla tarkoitetaan yleensä kauppaa ja vaihtoa. Tällöin omaisuutta luovutetaan rahaa tai rahanarvoista vastiketta vastaan. Mikäli tällöin sukupolvenvaihdos toteutetaan osakekaupalla, luopuja myy omistamansa osakeyhtiön osakkeet jatkajalle. Sukupolvenvaihdoksiin liittyy tällöin huojennussäädös, jonka perusteella luopuja voi tietyin edellytyksin välttyä luovutusvoiton verolta.

Tuloverolain mukaan verovapaa luovutus edellyttää, että 1) yhtiö on omistettu riittävän kauan ennen luovutusta eli yli 10 vuotta, 2) jatkajan on oltava riittävän läheistä sukua luopujalle ja 3) yrityksestä on luovutettava riittävän suuri osa eli vähintään 10 prosenttia. Jos yksikin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, luovutusvoitto on luopujan veronalaista tuloa. Yrityksen tai sen osan luovutusvoiton verovapaus ei edellytä, että luovutettava yhtiö olisi sen sijaan harjoittanut elinkeinotoimintaa. Jatkajan on luovutuksen jälkeen kuitenkin pidettävä osakkeet omistuksessaan riittävän kauan.

Osakekaupassa ostajalle tulee maksettavaksi varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnan määrästä. Kiinteistöyhtiön osakkeiden osalta varainsiirtovero on 2 prosenttia.

Lahja, perintö ja testamentti – jatkajan verohuojennus

Osakeyhtiö tai osa siitä voidaan siirtää jatkajalle myös vastikkeettomasti. Vastikkeettomia saantoja ovat lahja sekä perintö/testamentti. Perintö- ja lahjaveroa voidaan huojentaa, mikäli osakeyhtiön osakkeet ovat lahja, perinnön tai testamentin kohteena.

Mikäli luopuja lahjoittaa osakeyhtiön osakkeet jatkajalle vastikkeetta, kyse on lahjasta, jolloin lahjansaajalle määrätään lahjaveroa. Eri lahjanantajilta saadut lahjat katsotaan erillisiksi lahjoiksi eikä niitä lasketa siten yhteen. Esimerkiksi kummaltakin vanhemmalta saadut lahjat ovat kaksi erillistä lahjaa. Toisaalta kummankin lahjoituksen tulee täyttää laissa määrätyt huojennuksen edellytykset.

Jos osakeyhtiön sukupolvenvaihdos jää kuitenkin eläessä toteuttamatta, osakeyhtiön osakkeet siirtyvät perillisille lakimääräisen perimyksen mukaan. On kuitenkin suositeltavaa, että luopuja laatii eläessään testamentin, jossa määrätään siitä, kenelle osakkeet tulevat ja kenestä siten tulee yritystoiminnan jatkaja.

Perintö- ja lahjaverolain mukaan lahjana tai perintönä saatujen osakkeiden osalta maksettava vero voidaan jättää maksuunpanematta osittain, jos

1)veronalaiseen saantoon sisältyy yritys tai osa siitä eli vähintään 10 prosenttia yrityksen osakkeista

2) luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa eli on hallintoelimen jäsen luovutettavassa yhtiössä

3) huojennettavan veron määrä on yli 850 euroa.

Perintö- ja lahjaverolain mukaan vain sellainen yritys, jota on verotettu elinkeinoverolain mukaan, voi olla huojennetun luovutuksen kohteena. Huojennusta ei siten voida saa esimerkiksi passiivisen kiinteistöyhtiön osakkeista.

Normaalisti perintö- ja lahjaverot määrätään kohteen käyvän arvon mukaan. Mikäli perintönä, lahjana tai testamentilla luovutetaan liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeet ja mikäli kaikki perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytykset täyttyvät, sukupolvenvaihdosluovutuksissa perintö- ja lahjaverotuksen pohjaksi otetaan 40 prosenttia osakkeiden verotuksessa vahvistetusta vertailuarvosta. Huojennuksen määrä on siten merkittävä.

Huojennusta on vaadittava aina Verohallinnolta ajoissa, kuten esimerkiksi lahjaveroilmoituksella tai perukirjan jättämisen yhteydessä erillisessä liitteessä. Lisäksi on huomattava, että, mikäli jatkaja luovuttaa pääosan yrityksestä tai sen osasta ennen kuin viisi vuotta on kulunut perintö- tai lahjaverotuksen huojennetusta toimittamisesta, verovelvollisen maksettavaksi pannaan maksuunpanematta jätetty vero korotettuna 20 prosentilla.

Alihintainen kauppa – jatkajan verohuojennus

Jos kauppahinta on alhainen kaupan kohteen käypään arvoon verrattuna, Verohallinto voi katsoa, että kyse on alihintaisesta kaupasta ja siten veronalaisesta lahjasta. Kauppahinnan täytyy olla normaalitilanteessa yli 75 prosenttia kohteen käyvästä arvosta, jotta kyse ei ole veronalaisesta lahjasta.

Kun myydään osakeyhtiön osakkeita ja jatkaja täyttää sukupolvenvaihdoshuojennukselle laissa asetetut edellytykset, riittää, että kauppahinta ylittää 50 prosenttia yrityksen käyvästä arvosta. On huomattava, että tasan 50 prosenttia ei riitä. Myös alihintaisen kaupan yhteydessä jatkaja voi saada huojennuksen.

Pyydä aina ennakkoratkaisu

Vähänkin epävarmoissa tilanteissa on aina suositeltavaa hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisu sen varmistamiseksi, voidaanko verohuojennuksia saada. Samalla voidaan jo etukäteen saada tarkka tieto maksettavaksi tulevan veron määrästä. Lisäksi tällä tavalla voidaan välttää myös Verohallinnon yllättävät ratkaisut ja jälkikäteiset epäselvyydet. Siksi onkin suositeltavaa pyytää aina Verohallinnolta ennakkoratkaisua.