Metsätalouden harjoittajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus antaa veroilmoitus. Metsätalouden veroilmoitus annetaan lähtökohtaisesti viimeistään 28.2.2017. Viimeinen palautuspäivä on merkitty 2C-lomakkeen etusivulle. Jos vuonna 2016 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä tai varauksista ilmoitettavia tietoja, metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa. Vuosimenettelyyn kuuluvan arvonlisäverovelvollisen metsätaloudenharjoittajan pitää antaa arvonlisäveroilmoitus 28.2.2017 mennessä. Veroilmoituksen voi antaa myös sähköisesti. 

Puun myyntitulot ilmoitetaan ilman arvonlisäveron osuutta ja vähentämättä niistä puun ostajan toimittamaa ennakonpidätystä. Oikea myyntitulojen verovuosi ratkaistaan puukaupasta saatujen rahojen saantihetken perusteella. Metsän omistaja voi vähentää kaikki metsätalouden harjoittamisesta ja puukaupoista syntyneet menot. Kun tuloista on vähennetty ensin menot, verotetaan jäljelle jäänyttä verotettavaa puun myyntituloa pääomatuloina. Metsätalouden pääomatuloa ovat myös metsästä saadut vakuutus- ja vahingonkorvaukset.

Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla maksetut Kemera-tuet ovat olleet saajalleen 1.1.2012 alkaen veronalaisia. Samalla tuettavaan hankkeeseen liittyvät metsänomistajan maksamat menot tulivat vähennyskelpoisiksi. Esimerkiksi taimikon hoidosta maksettu lasku on vähennyskelpoinen, vaikka taimikon hoitoon olisi saatu kemera-tukea. Usein kemera-hankkeen menot ovat suuremmat kuin myönnettu kemera-tuki, joten kemera-tuesta ei jää vähennysten jälkeen verotettavaa tuloa.

Metsän uudistamisesta ja hoidosta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia. Esimerkiksi taimikon hoidosta, maanmuokkauksesta, lannoittamisesta, taimista ja metsäsuunnitelmista maksetut menot ovat vähennyskeposia ja ne vähennetään kokonaisuudessaan maksuvuonna. Vähennyskelpoisia ovat myös metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksut ja palvelumaksut, metsävakuutus ja metsäalan etujärjestöjen jäsenmaksut silloin, kun ne liittyvät tulonhankintaan.

Metsätalouden rakennukseen ja sen tonttiin kohdistuva osa kiinteistöverosta on vähennyskelpoinen.

Myös metsätalouden yleiskulut, kuten toimisto-, puhelin-, posti- ja atk-kulut, ovat vähennyskelpoisia. Muita vähennyskelpoisia menoja ovat muun muassa ammattilehtien tilausmaksut, ostettu kirjallisuus, metsätalouden veroilmoituksen täyttäminen sekä metsätalouden erityiset suojavarusteet ja metsätalouden pienkalusto.

Poistoina vähennetään hankintamenot sellaisista metsätalouteen hankituista hyödykkeitä (esimerkiksi koneet ja laitteet), joiden taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta. Koneiden ja laitteiden poiston enimmäismäärä on 25 prosenttia.

Metsäteiden rakentamisesta ja metsän ojituksesta aiheutavat menot vähennetään poistoina. Poisto on enintään 15 prosenttia menojäännöksestä. Arvonlisäverotuksessa laskuissa maksetut arvonlisäverot vähennetään kausiveroilmoituksella kokonaan maksuperiaatteen mukaisesti samalla tavalla kuin vuosimenojenkin osalla.

Moottorikelkan, mönkijän ja traktorin metsätalouden käytöstä aiheutuneet kulut vähennetään pääsääntöisesti käyttötuntien perusteella laskettuna osuutena niiden kokonaiskuluista. Ne voivat vain poikkeustapauksessa kuulua metsätalouden kalustoon. Niiden käytöstä on hyvä laatia perusteellinen selvitys muistiinpanoihin. 

Metsän omistaja voi saa työhuonevähennyksen. Metsätalouden toimistotöitä ovat esimerkiksi metsätalouden suunnittelu, neuvottelut sekä metsäverotukseen liittyvät työt. Esimerkiksi verottajan kaavamaisena satunnaisten sivutulojen työhuonevähennyksenä on 205 euroa vuonna 2016.

Metsän omistaja voi vähentää metsän hoitamiseen, korjuuseen kuten myös myrskytuhojen tarkistamiseen sekä hakkuiden ja hoitotöiden tarkistukseen liittyvät matkakulut. Muistiinpanoihin kannattaa liittää selvitys metsätilalle tehdyistä matkoista ja niiden liittymisestä metsätalouteen. Esimerkiksi käynti on ollut tarpeellinen metsän hoito- ja hallintotyön kannalta. Sen sijaan esimerkiksi polttopuun teosta yksityistalouden käyttöön aiheutuvat matkakulut eivät ole vähennyskelpoisia.

Oman yksityisauton metsätalouskäytöstä aiheutuvat oman auton kustannukset vähennetään ilman omavastuuosuutta. Muistiinpanoilla on kuitenkin osoitettava, että käynti ollut tarpeellinen metsän hoitotyön kannalta. Ajopäiväkirjalla voidaan selvittää matkat luotettavasti. Ajopäiväkirjasta tulisi ilmetä vähintään matkan ajankohta, kohde, tarkoitus, ajokilometrit, auton käyttäjä sekä matkamittarilukemat. Omalla autolla tehdyn matkan kuluiksi hyväksytään 0,24 euroa kilometriltä. 

Metsävähennyksellä voidaan pienentää verotettavaa puunmyyntituloa. Metsävähennyspohja muodostuu 1.1.1993 ja sen jälkeen vastikkeellisesti hankitun metsän hankintamenon perusteella. Vähennyspohja on 60 % kiinteistön hankintamenon metsään kohdistuvasta osasta.

Jos metsä on saatu vastikkeettomasti (perintönä, testamentilla, lahjana), jatkaa uusi omistaja metsävähennyksen tekemistä sitä määrästä, joka edelliseltä omistajalta jäi jäljelle. Vastikkeettomissa saannoissa käyttämätön metsävähennys siirtyy uudelle omistajalle.

Metsätalouden pääomatuloista voidaan tehdä menovaraus tai tuhovaraus, joilla varaudutaan tuleviin menoihin tulouttamalla tehtyä varausta tulevien menojen maksuvuosina.

Menovarauksen suuruus on enintään 15 prosenttia metsätalouden pääomatuloista, joista on ensin vähennetty mahdollinen metsävähennys. Menovaraus on käytettävä tai tuloutettava metsätalouden menojen kattamiseen seuraavan neljän vuoden aikana (Oulun ja Lapin läänissä seuraavan kuuden vuoden aikana).

Metsätuhosta saadun vakuutus- tai vahingonkorvauksen tuloutumisen voi estää tekemällä tuhovarauksen. Se voi olla tuhoutuneen metsän arvioitujen uudistuskustannusten suuruinen. Selvitys varauksen perusteista pitää säilyttää muistiinpanoissa.

Muista ilmoittaa menot, vaikka samana vuonna ei olisikaan tuloja. Jos menoja syntyy enemmän kuin tuloja, syntyy tappiota, joka voidaan vähentää henkilökohtaisessa tulolähteessä eri tavoin.

Ensisijaisesti tappio vähennetään metsän omistajan saman vuoden muista pääomatuloista kuten esimerkiksi osinko- ja vuokratuloista. Jos pääomatuloja ei ole tai niitä on vähemmän kuin pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä, syntyy alijäämää. Alijäämä vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulosta menevistä veroista säädettyjen enimmäismäärien mukaan. 

Kuitteja ja tositteita ei liitetä veroilmoitukseen. Ne pitää säilyttää muistiinpanoissa ja Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa erikseen.