Olen saanut useita tiedusteluita lahjaverotuksesta ja omaisuuden siirtämisestä seuraavalle tai sitä seuraavalle sukupolvelle. Yhä useampi on kiinnostunut siirtämään omaisuuttaan lapsilleen tai lapsenlapsilleen jo elinaikanaan.

Lahja on aina vastikkeeton oikeustoimi. Tämä tarkoittaa, että lahjan antaminen ei lisää lahjan antajan varallisuutta. Verotuksen kannalta lahjan voidaan ajatella olevan ikään kuin perinnön vastapuoli. Kumpi on sitten verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto saajalle; perintö vai lahja? Vaikka lahjaverotaulukko on verotuksellisesti kireämpi kuin perintöverotaulukko, lahjoitus voi silti olla monella tapaa edullisempi. Usein päädytään kuitenkin lahjoituksen ja testamentin yhdistelmään.

Lahjoja on mahdollisuus aina pilkkoa useampaan erään ja useammalle saajalle (esimerkiksi lapsille ja lapsenlapsille). Jotta edellinen lahja ei vaikuttaisi samalle henkilölle annettavaan seuraavaan lahjaan, lahjojen välissä tulee pitää kolmen vuoden tauko. Lahjoituksia kannattaakin siten aina tehdä pidemmän ajan kuluessa.

Perintöverotus kohdistuu aina perinnönjättäjän kuolinhetkellä olevaan omaisuuteen. Koko jäljelle jäävä omaisuus arvostetaan käypään arvoon ja omaisuudesta määrätään kerralla perintövero. Mikäli lahjan antajan toimeentulo on turvattu, kannattaa usein harkita sitä, että osan omaisuudestaan siirtää jo elinaikana perillisille.

Esimerkiksi henkilö, jolla on yksi rintaperillinen (lapsi), haluaa lahjoittaa 500.000 euron omaisuudestaan 150.000 euroa. Tästä 150.000 eurosta rintaperillinen maksaa lahjaveroa 18.770 euroa. Veroprosentti on siten 12,5 prosenttia. Mikäli rintaperillinen maksaa perintöveron koko 500.000 eurosta kerralla, veron määrä on 74.500 euroa eli kokonaisveroprosentiksi muodostuu 14,9 prosenttia. Lahjan ja testamentin/perinnön yhdistelmällä saadaan useimmiten verotuksellisesti tehokas lopputulos.

On kuitenkin huomioitava, että perintö- ja lahjaverojen vertaileminen on hankalaa, sillä näitä veroasteikkoja muutetaan usein. Useimmiten veroasteikot ovat kuitenkin aina kiristyneet.

Hallintaoikeuden pidättäminen lahjan antajalle on myös tehokas keino pienentää lahjaveroa. Lahjaverotuksessa lahjoituksen käyvästä arvosta vähennetään niin sanottu hallintaoikeusvähennys. Mikäli lahjoitus tehdään aikaisemmassa vaiheessa, hallintaoikeusvähennys on suurempi. Hallintaoikeusvähennys pienenee, kun sen haltija ikääntyy. Hallintaoikeus voi kuitenkin muodostua ongelmaksi esimerkiksi yhtiön tai maatilan sukupolvenvaihdostilanteissa. Verohallinto ei myönnä verotuksen sukupolvenvaihdoshuojennuksia, mikäli lahjan antaja pidättää hallintaoikeuden.

Hallintaoikeuden pidättänyt saa aina myös omaisuuden tuotot (esimerkiksi lahjoitetun sijoitusasunnon vuokratuotot). Mikäli hallintaoikeuden pidättänyt joutuu myöhemmin esimerkiksi pitkäaikaishoitoon, nämä tuotot voivat vaikuttaa moniin yhteiskunnalta saataviin tukiin. Siksi on hyvä laatia lisäksi edunvalvontavaltakirja, jossa valtuutetulle annetaan oikeus luopua hallintaoikeudesta siinä vaiheessa, kun valtuuttaja on itse kykenemätön ilmaisemaan omaa tahtoaan.

Lahjakirjaan voidaan aina myös lisätä lauseke, jonka mukaan lahjan saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta lahjaksi saatuun omaisuuteen, omaisuuden sijaan tulevaan omaisuuteen eikä omaisuuden tuottoon. Tällaisella ehdolla on merkitystä avioerotilanteessa, jotta vältytään siitä, että lahja siirtyisi avioero-osituksessa pois lahjan saajalta. Mikäli tällaista lauseketta ei lahjakirjassa ole, lahjaksi saatu omaisuus nostaa saajansa avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrää osituksessa. Saatu omaisuus lisätään siten hänen avio-oikeuden alaisiin varoihinsa. Ositus on toimitus, jossa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan avioerotilanteessa puolisoiden kesken useimmiten puoliksi. Lahjan saanut puoliso voi siten joutua maksajaksi toiselle puolisolle lahjoituksen johdosta, mikäli tällaista avio-oikeuden pois sulkevaa lauseketta lahjakirjassa ei ole. Lauseketta ei voida lisätä pätevästi enää jälkikäteen, joten se on lisättävä lahjakirjaan sen laatimisvaiheessa.

Lahjoituksia suunnittelemalla voi kuitenkin säästä veroissa.