Ennakkoratkaisut

Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen tarkoituksena on mahdollistaa se, että verovelvollinen voi itselleen tärkeässä tai poikkeuksellisessa tilanteessa saada ennakolta tiedon yksittäisen asian verotuksesta. Ennakkoratkaisut ovat sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto verotusta toimittaessaan menettelee yksittäisessä veroasiassa. Ennakkoratkaisujen avulla voidaan välttää jälkikäteiset tulkintaepäselvyydet Verohallinnon kanssa.

Kun tarvitset kysymykseesi Verohallinnon sitovaa kannanottoa, laadimme puolestasi ennakkoratkaisuhakemuksen. Jos intressin suuruus on merkittävä tai järjestelyyn liittyy tulkinnanvaraisia asioita, ennakkoratkaisu on välttämätön.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisua voi hakea verovelvollinen tai yhtymä. Ennakkoratkaisuhakemus voi koskea esimerkiksi

  • elinkeinoverolain soveltumista suunniteltuun järjestelyyn,
  • omaisuuden luovutusten verokohtelua,
  • peiteltyä osingonjakoa koskevien säännösten tai
  • soveltumista suunnitteilla olevaan järjestelyyn.

Ennakkoratkaisua on haettava ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa veroilmoitus on määrätty annettavaksi.

Ennakkoperinnän ennakkoratkaisua voi hakea, jos syntyy epäselvyyttä ennakonpidätyksen toimittamisesta esimerkiksi siitä, onko kyse palkasta vai työkorvauksesta. Samoin ennakkoratkaisun voi hakea työnantajan sosiaaliturvamaksusta.

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisua voi hakea kysymyksestä, joka koskee arvonlisäverolain soveltamista hakijan tiettyyn liiketoimeen. Ennakkoratkaisuhakemus voi koskea esimerkiksi

suunnitteilla olevaa liiketoimea,
myynnin verollisuutta,
kansainväliseen kauppaan liittyviä tavaroiden ja palveluiden myyntimaata koskevia kysymyksiä tai
vähennysoikeutta koskevia kysymyksiä.

Perintöveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea perinnönjättäjän kuoleman jälkeen kuolinpesän osakas ja erityisjälkisäädöksen saaja. Eloonjäänyt puoliso voi hakea ennakkoratkaisua, vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas. Ennakkoratkaisu annetaan yleensä vain perintöveron suorittamisvelvollisuutta koskevaan tulkintakysymykseen.

Lahjaveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea sekä luovuttaja että luovutuksensaaja eli lahjanantaja tai lahjansaaja. Ennakkoratkaisuhakemus voi koskea esimerkiksi osakeyhtiön osakkeiden luovutusta sukupolvenvaihdostilanteessa. Hakemus voi koskea myös esimerkiksi sitä, tuleeko tietyssä lahjanluonteisessa kaupassa suoritettavaksi lahjaveroa.

Ennakkoratkaisua voi hakea lisäksi muun muassa varainsiirtoveroa, arpajaisveroa, lähdeveroa, korkotulon lähdeveroa ja kiinteistöveroa koskevissa kysymyksissä.

Ennakkoratkaisukysymyksen tulee koskea nimenomaan hakijan omaa verotusta, ja ratkaisulla tulee olla välitön vaikutus hakijalle määrättävään veroon. Ennakkoratkaisuhakemuksessa on esitettävä yksilöity verotuskysymys.
Maksullista ennakkoratkaisua haetaan Verohallinnolta. Jos asia on periaatteellisesti merkittävä tai siitä annettava päätös edistää verotuskäytännön yhtenäisyyttä, ennakkoratkaisua voidaan hakea keskusverolautakunnalta.

Asianajajamme ovat apunasi paitsi ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisessa niin myös ennakkoratkaisuihin liittyvässä muutoksenhaussa. Ennakkoratkaisuihin voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Veropalvelumme

Arvonlisäverotus

Yhtiö- ja henkilöverotus

Verotarkastus

Ennakkoratkaisut

Perintö- ja lahjaverotus

Sukupolvenvaihdos

Yhdistykset ja säätiöt

Maa- ja metsätalous