201803.07
Off
1

Metsätilalle – jatkaja perheestä

Suomessa metsänomistajan keski-ikä on yli 60 vuotta. Usealla metsätilalla edellisistä metsän hakkuista ja harvennuksista on saattanut kulua jo jonkin aikaa, joskus jopa vuosia. On myös epäselvää, kuka perheen lapsista ryhtyy jatkamaan metsäntilan hoitamista vanhemman sukupolven jälkeen. Usein henkilöstä tuleekin metsänomistaja vasta sen jälkeen, kun hän on perinyt metsäkiinteistön. Osapuolten olisi kuitenkin hyvä sopia sukupolvenvaihdoksesta jo…

201702.13
Off
0

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos

Onko sinulla se tilanne, että jälkikasvun on aika ottaa vastuuta yrityksestäsi ja sen toiminnasta? Sukupolvenvaihdosluovutuksissa verohuojennuksia voivat saada sekä luopuja että jatkaja. Huojennukset voivat koskea niin kauppaa kuin lahjaa ja perintöä/testamenttia. Oleellista kuitenkin on se, että huojennuksille laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kauppa – luopujan verohuojennus Vastikkeellisella saannolla tarkoitetaan yleensä kauppaa ja vaihtoa. Tällöin omaisuutta luovutetaan…

201608.18
Off
0

Uusperheen perintö

Kun Matti ja Maija menivät yhteen, heillä molemmilla oli lapsia jo aiemmista liitoista. Myöhemmin he saivat yhdessä vielä yhden yhteisen lapsen. Sitten tulikin eteen kysymys siitä, kuka uusperheessä perii ja kenet. Uusperhekuvio ja erilaiset kysymykset ovat perheissä monelle tuttuja, sillä perheissä on yhä useammin sekä yhteisiä että puolison tai molempien puolisoiden lapsia. Perintöasiat uusperheessä saattavat…

201606.28
Off
0

Perinnönjako

Kuolinpesä lopetetaan perinnönjaolla, jossa kuolinpesän omaisuus jaetaan sen osakkaiden kesken. Jos jakoa ei saada tehtyä sovussa, otetaan avuksi ulkopuolinen pesänjakaja. Perinnöt jakoon Ennen perinnönjakamista kuolinpesää hallitsevat kuolinpesän osakkaat yhdessä. Yksittäiselle perilliselle ei useamman osakkaan kuolinpesässä tule oikeutta määrätä vainajan omaisuudesta. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentinsaajat sekä leski ositukseen saakka, jos hänellä on avio-oikeus kuolleen puolisonsa…

201601.15
Off
0

Edunvalvontavaltakirja takaa läheisesi asioiden sujuvan hoitamisen läheisesi terveydentilan heiketessä

Oletko ajatellut, miten haluat omia tai läheisesi asioitasi hoidettavan, jos esimerkiksi sinä tai läheisesi sairastuu vakavasti tai jos kyky tehdä päätöksiä muutoin heikkenee? Sairauden tai onnettomuuden kohdatessa tilanne saattaa muuttua myös äkillisesti ja silloin asioita alkaa hoitaa joku muu. Tältä osin kannattaa toimia etukäteen. Henkilö voi itse määrätä henkilöä itseään koskevien sekä taloudellisten asioidensa hoitamisesta siltä…

201511.09
Off
0

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus suojaa omaisuuttasi Olen saanut useita yhteydenottoja liittyen avioehtosopimukseen ja sen sisältöön, joten laadin tämän kertaisen blogikirjoitukseni avioehtosopimuksesta. Puolisot laativat avioehtosopimuksen aina yhdessä. Jos avioehtoa ei ole, puolisot saavat toistensa omaisuuteen avio-oikeuden eli oikeuden saada esimerkiksi avioero-osituksessa puolet puolisoiden avio-oikeudenalaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä. Tällöin niin sanottu varakkaampi puoliso maksaa toiselle puolisolle tasinkoa, jolloin kummallekin puolisolle…

201509.07
Off
0

Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu

Tuomioistuinsovittelu lapsiasioissa Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevaa riitaa voidaan selvittää oikeusistunnon ohella tai sijaan tuomioistuinsovittelussa. Tuomioistuinsovittelussa kyse on asiantuntija-avusteisesta sovintomenettelystä, jossa perheasioihin perehtyneen tuomarin avustajana toimii lapsen kehitykseen erikoistunut psykologi tai sosiaalityöntekijä. Edelleen osapuolilla on useimmiten tukena ja apuna oma asianajaja. Sovittelu tapahtuu käräjäoikeuden tiloissa mutta varsinaisen oikeudenkäynnin ulkopuolella. Sovittelu koostuu valmistelusta, yhteis-…

201504.24
Off
0

Lahjoitusten suunnittelulla voi säästää veroissa

Olen saanut useita tiedusteluita lahjaverotuksesta ja omaisuuden siirtämisestä seuraavalle tai sitä seuraavalle sukupolvelle. Yhä useampi on kiinnostunut siirtämään omaisuuttaan lapsilleen tai lapsenlapsilleen jo elinaikanaan. Lahja on aina vastikkeeton oikeustoimi. Tämä tarkoittaa, että lahjan antaminen ei lisää lahjan antajan varallisuutta. Verotuksen kannalta lahjan voidaan ajatella olevan ikään kuin perinnön vastapuoli. Kumpi on sitten verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto…

201411.06
Off
0

Avioero-ositus ja tasingosta luopuminen – lahjaverotus

Avioliiton päättyessä avioeroon osituksen sisältö ja maksettavan tasingon määrä ovat usein sopimuksenvaraisia kokonaisratkaisuja. Puolisoiden välisen sopimuksen taustalla voi olla mitä erilaisimpia seikkoja eikä  avioliittolain mukaisesta puolittamisesta välttämättä voida eikä haluta pitää kiinni. Avioero-osituksessa tasingon maksu ei ole lähtökohtaisesti verotettavaa tuloa eikä varainsiirtoverotusta tule. Verottomuuden taustalla on se, että maksu on tapahtunut avioliittolaissa säädetyllä tavalla. Jos…