201511.09
Off
0

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus suojaa omaisuuttasi Olen saanut useita yhteydenottoja liittyen avioehtosopimukseen ja sen sisältöön, joten laadin tämän kertaisen blogikirjoitukseni avioehtosopimuksesta. Puolisot laativat avioehtosopimuksen aina yhdessä. Jos avioehtoa ei ole, puolisot saavat toistensa omaisuuteen avio-oikeuden eli oikeuden saada esimerkiksi avioero-osituksessa puolet puolisoiden avio-oikeudenalaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä. Tällöin niin sanottu varakkaampi puoliso maksaa toiselle puolisolle tasinkoa, jolloin kummallekin puolisolle…

201509.07
Off
0

Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu

Tuomioistuinsovittelu lapsiasioissa Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevaa riitaa voidaan selvittää oikeusistunnon ohella tai sijaan tuomioistuinsovittelussa. Tuomioistuinsovittelussa kyse on asiantuntija-avusteisesta sovintomenettelystä, jossa perheasioihin perehtyneen tuomarin avustajana toimii lapsen kehitykseen erikoistunut psykologi tai sosiaalityöntekijä. Edelleen osapuolilla on useimmiten tukena ja apuna oma asianajaja. Sovittelu tapahtuu käräjäoikeuden tiloissa mutta varsinaisen oikeudenkäynnin ulkopuolella. Sovittelu koostuu valmistelusta, yhteis-…

201504.24
Off
0

Lahjoitusten suunnittelulla voi säästää veroissa

Olen saanut useita tiedusteluita lahjaverotuksesta ja omaisuuden siirtämisestä seuraavalle tai sitä seuraavalle sukupolvelle. Yhä useampi on kiinnostunut siirtämään omaisuuttaan lapsilleen tai lapsenlapsilleen jo elinaikanaan. Lahja on aina vastikkeeton oikeustoimi. Tämä tarkoittaa, että lahjan antaminen ei lisää lahjan antajan varallisuutta. Verotuksen kannalta lahjan voidaan ajatella olevan ikään kuin perinnön vastapuoli. Kumpi on sitten verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto…

201504.08
Off
0

Muista tarkastaa esitäytetty veroilmoitus

Kun esitäytetty veroilmoitus nyt saapuu, muista käydä se huolella läpi. Veroilmoitukseen tulee täydentää puuttuvat tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Esitäytetyllä veroilmoituksella on valmiina tietoja, jotka ovat peräisin eri lähteistä kuten esimerkiksi pankeilta ja työnantajilta. Useimmiten nämä tiedot ovat oikein. Verotus ei kuitenkaan toimi täysin automaattisesti. Kaikkia verovähennyksiä ei saa ilman, että niitä vaatii itse erikseen….

201502.02
Off
0

Talkootyö urheiluseurassa

Olen viime aikoina saanut useita yhteydenottoja talkootyön verotuksesta urheiluseurassa, joka on yleishyödyllinen yhteisö. Useinmiten kyse on ollut siitä, että Yhdistyksen jäsen tekee talkootyön kolmannen hyväksi ja tämä talkoista saatu korvaus on jyvitetty työn tehneen henkilön hyväksi. Kysymys on kuulunut, onko kyse Yhdistyksen jäsenen palkkatulosta vai Yhdistyksen saamasta tulosta, joka voi olla joko verovapaata talkootuloa tai veronalaista elinkeinotuloa? Saamieni…

201501.08
Off
0

Arvonlisäverollinen lasku

Euroopan unionin yhteiset laskuja koskevat säännöt arvonlisäverotuksessa sisältyvät laskutusdirektiiviin 2010/45/EU. Suomen arvonlisäverolaki on muutettu vastaamaan kyseistä laskutusdirektiiviä. Pakolliset laskumerkinnät, AVL 209 e § Laskun antamispäivä Juokseva tunniste Myyjän  -nimi ja osoite  -arvonlisäverotunniste  Ostajan  -nimi ja osoite  – arvonlisäverotunniste, kun kyse on yhteisömyynnistä tai käännetyn verovelvollisuuden tilanteesta  Tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji  Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen…

201501.07
Off
0

Veromuutoksia vuodelle 2015

Vuoden 2015 osalta veronkiristysten lista on pitkä ja verokevennyksiä on vain vähän. Verovuodelle on tulossa muun muassa seuraavia muutoksia:  Ansiotuloverotusta kiristetään asteikon yläpäässä ja kevennetään pienituloisimmilta. Kodin ja työpaikan välisten matkojen vähennysoikeuden omavastuu nousee 600 eurosta 750 euroon.  Asuntovelan korkovähennys putoaa 65 prosenttiin maksetuista koroista (vuonna 2014 asuntolainan koroista 75 prosenttia oli vähennyskelpoisia).  Lapsilisäleikkausten kompensoimiseksi…

201412.09
Off
0

Romukauppaan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan 1.1.2015 alkaen. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tavaran myynnistä verovelvollinen ei ole tavaran myyjä vaan ostaja. Romualan käännetty verovelvollisuus on käytössä useimmissa EU:n jäsenvaltioissa.  Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisala romukaupassa on laaja. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan Suomessa tapahtuvaan metalliromun ja -jätteen myyntiin aina, kun sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä elinkeinonharjoittajia. Käännettyä…

201412.09
Off
0

Sähköisten palveluiden arvonlisäverotus muuttuu

Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus muuttuu 1.1.2015 alkaen. Verotuspaikaksi ostajan sijaintivaltio Kun EU-yritys myy sähköisiä palveluja EU-kuluttajille, verotuspaikka on kulutusmaa eli ostajan sijoittautumisvaltio eikä siis enää myyjän sijoittautumisvaltio. Esimerkiksi suomalaisen yrityksen myydessä sähköisiä palveluja yksityishenkilölle toiseen EU-valtioon, palvelun myynnistä on suoritettava arvonlisävero tähän toiseen EU-valtioon. Sen sijaan, kun myyntimaa on Suomi, myynnistä maksetaan Suomen arvonlisävero 24 prosentin verokannan mukaan. Uusilla…

201411.12
Off
0

Verotarkastus – menettely muuttuu

Verotarkastusmenettely uudistuu 1.10.2014 alkaneisiin Verohallinnon suorittamiin verotarkastuksiin siten, että verovelvollisen kuulemisprosessi yksinkertaistuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Verohallinto ei anna enää alustavaa verotarkastuskertomusta, vaan verotarkastuksesta laaditaan ainoastaan yksi verotarkastuskertomus, johon verovelvollinen voi antaa vastineensa. Aikaisemmin verotarkastajat antoivat ensin alustavan verotarkastuskertomuksen, johon verovelvollisella oli mahdollisuus antaa verotarkastajien tulkintoihin oma vastineensa ennen verotarkastajien lopullisen kannan muodostumista. Tämä alustava verotarkastuskertomus…

201411.06
Off
0

Avioero-ositus ja tasingosta luopuminen – lahjaverotus

Avioliiton päättyessä avioeroon osituksen sisältö ja maksettavan tasingon määrä ovat usein sopimuksenvaraisia kokonaisratkaisuja. Puolisoiden välisen sopimuksen taustalla voi olla mitä erilaisimpia seikkoja eikä  avioliittolain mukaisesta puolittamisesta välttämättä voida eikä haluta pitää kiinni. Avioero-osituksessa tasingon maksu ei ole lähtökohtaisesti verotettavaa tuloa eikä varainsiirtoverotusta tule. Verottomuuden taustalla on se, että maksu on tapahtunut avioliittolaissa säädetyllä tavalla. Jos…

201410.20
Off
0

Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Verohallinto on antanut  10.10.2014 Palkkaa vai työkorvausta -ohjeen, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä ohjeessa selkeytetään ja täsmennetään tunnusmerkkejä, joiden perusteella ratkaistaan, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta. Ohjeella ei ole tarkoitus kiristää nykyistä verotuskäytäntöä, vaan päinvastoin helpottaa pienten ja aloittavien yritysten toimintaa siten, että yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voitaisiin pitää yhä useammin työkorvauksena….