Avioliiton päättyessä avioeroon osituksen sisältö ja maksettavan tasingon määrä ovat usein sopimuksenvaraisia kokonaisratkaisuja. Puolisoiden välisen sopimuksen taustalla voi olla mitä erilaisimpia seikkoja eikä  avioliittolain mukaisesta puolittamisesta välttämättä voida eikä haluta pitää kiinni.

Avioero-osituksessa tasingon maksu ei ole lähtökohtaisesti verotettavaa tuloa eikä varainsiirtoverotusta tule. Verottomuuden taustalla on se, että maksu on tapahtunut avioliittolaissa säädetyllä tavalla. Jos tasingon maksussa on käytetty kuitenkin ositusvarojen ulkopuolista varallisuutta, esimerkiksi puoliso lunastaa kiinteistön tai asunto-osakkeen osuuden itselleen osituksen ulkopuolisilla varoilla, kyse ei ole enää verovapaasta ositussaannosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana on ollut kysymys siitä, saako puoliso lahjan, jos toinen puoliso luopuu kokonaan vaatimasta avio-oikeuteen perustuvaa tasinkoa puolisolta avioero-osituksessa. Toinen puoliso ei siten vaadi lainkaan puolittamisperiaatteen mukaista tasingon maksua vaan luopuu kokonaisuudestaan oikeudestaan tasinkoon. Verotuksessa on ollut epäselvää, mitä tasingosta sopiminen laista poiketen tarkoittaa lahjaverotuksen suhteen.

Korkein hallinto-oikeus lausui 12.9.2014, että avioliittolaissa ei ole määrätty osituspakkoa, eikä laki aseta estettä sille, että toinen puoliso luopuu vaatimasta tasinkoa. Sitä, että toinen puoliso luopuu vaatimasta tasinkoa avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa, ei siihen nähden, ettei asiassa ole osoitettu toisen puolison nimenomaisena tarkoituksena olevan antaa varallisuutta lahjana puolisolleen, voida pitää toisen puolison puolisolle antamana perintö- ja lahjaverolain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuna veronalaisena lahjana. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asiaa ratkaistaessa ei ole merkitystä sillä, täyttyvätkö tapauksessa avioliittolain osituksen sovittelua koskevat edellytykset.

Tämäkin asia voidaan ottaa huomioon, kun laaditaan avioero-ositusta koskevaa sopimusta.