sopimus

 
Verotarkastusprosessin eri vaiheet:
 
 
Alkukeskustelu
 

Verotarkastus alkaa alkukeskustelulla. Siihen osallistuvat verovelvollisen edustajien lisäksi verotarkastusta suorittavat verotarkastajat. Alkukeskustelun aikana selvitetään muun muassa yritys, yrityksen toiminta, rakenne, yrityksen omistussuhteet, henkilökunta, merkittävimmät muutokset yrityksen toiminnassa, kirjanpitoyksiköt, tarkastettavan aineiston laatu ja laajuus sekä palkanlaskennan ja taloushallinnon järjestäminen ja siitä vastaavat henkilöt. Alkukeskusteluissa sovitaan alustavasti myös verotarkastuksen aikataulusta. 

Verotarkastus

Verotarkastuksessa aineistotarkastus suoritetaan kokonais- tai osittaistarkastuksena. Verotarkastajat perehtyvät tarkastettavaan aineistoon jo ennen alkukeskustelua. Sovittaessa tositepyynnöt voidaan lähettää yritykselle jo tässä vaiheessa. Verotarkastuksessa keskitytään muun muassa tilinpäätös- ja tositeaineistojen, palkkakirjanpidon, hallintoelinten pöytäkirjojen, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen raporttien sekä sopimusten tutkimiseen. Lisäksi yrityksen edustajien kanssa keskustellaan lisäselvityksestä. Tarkastuksen yhteydessä voidaan muun muassa tutustua yrityksen toimitiloihin ja haastatella yrityksen henkilökuntaa sekä hankkia tietoja esimerkiksi erilaisista rekistereistä, viranomaisilta sekä verovelvollisen liikekumppaneilta.

Verovelvolliselta pyydetään suullisia ja kirjallisia selvityksiä tarkastuksen aikana. Laajemmissa tai merkittävimmissä taikka tulkinnanvaraisissa verotuskysymyksissä verovelvolliselle voidaan tarkastuksen aikana lähettää selvityspyyntö, jossa on jo verotusesitykset perusteluineen. Selvitysten ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa, että verotarkastuskertomus ja myöhemmin tehtävä verotus- tai maksuunpanopäätös perustuvat oikeisiin tosiseikkoihin.

Loppukeskustelu

Aineiston tarkastamisen jälkeen pidetään loppukeskusteluun, jossa kerrataan tehdyt havainnot sekä ne asiat, jotka jäävät vielä yrityksen selvitettäväksi. Tässä yhteydessä annetaan myös arvio siitä, milloin verotarkastuskertomus valmistuu.

Verotarkastuskertomus

Suoritetusta verotarkastuksesta laaditaan verotarkastuskertomus. Verotarkastuskertomuksessa kuvataan tarkastuksessa havaitut verotukseen vaikuttavat asiat ja tehdään ehdotukset toimenpiteistä, joihin niiden johdosta olisi ryhdyttävä, sekä annetaan yritykselle tarvittaessa kirjallista ohjausta.

Verotarkastuskertomus laaditaan viivytyksettä verovelvollisen antamien selvitysten ja tarpeellisten lisäselvitysten jälkeen.

Verovelvollisen kuuleminen ja vastine

Verotarkastuskertomuksen valmistuttua verovelvolliselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen verotuspäätösten tekemistä. Tämä kuuleminen tapahtuu tarkastuksen suorittaneessa verotarkastusyksikössä. Verovelvollista kuullaan aina, jos verotarkastuskertomuksessa esitetään toimenpiteitä.

Verotarkastaja laatii verovelvollisen antaman vastineen perusteella lausunnon, joka lähetetään tiedoksi verovelvolliselle.

Verohallinnolle annettavassa vastineessaan yrityksen on tärkeä jälleen tuoda esille sekä aiemmin esittämiään asioita sekä sellaisia uusia seikkoja, jotka vaikuttavat verotuspäätökseen.

Verotuspäätös

Verotarkastus päättyy verotuspäätökseen, jonka tekee Verohallinto (henkilö- tai yritysverotoimisto). Maksuunpannulle verolle määrätään usein veronkorotus sekä verojen viivästymisestä johtuvia seuraamuksia kuten veronlisäys tai veron viivästyskorko.

Verotuspäätöksessä maksuunpantu vero on maksettava eräpäivään mennessä. Jos maksuunpanosta tullaan valittamaan, yritys voi hakea täytäntöönpanon keskeytystä.

Verotuksen oikaisu

Verolajista riippuen yrityksen tulee ensin pyytää Verohallinnolta tai verotuksen oikaisulautakunnalta verotuksen oikaisua. 

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Jos yritys on tyytymätön saamaansa oikaisupäätökseen, yritys voi hakea muutosta ensin hallinto-oikeudelta. Hallinto-oikeuden päätöksestä yritys voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää yritykselle valitusluvan.